Vedtægter for Hornslet Distriktsråd

§ 1 Navn og hjemsted

Hornslet Distriktsråd dækker Rodskov, Eskerod, Krajbjerg og Hornslet i Syddjurs Kommune.

Hornslet Distriktsråd har til formål at fremme udviklingen inden for bosætning, erhverv, kultur og fritid/idræt, institutioner, handelsliv og infrastruktur m.m. i lokalområderne Rodskov, Eskerod, Krajbjerg og Hornslet.

Dette sker gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

Hornslet Distriktsråd har til formål at sikre mindst én politisk stemme fra
lokalområdet, som derved kan fremme udviklingen i lokalområdet generelt.

§ 2 Formål

Hornslet Distriktsråd har til formål:

 • At være talerør for beboere, institutioner, foreninger samt virksomheder i Rodskov, Eskerod, Krajbjerg og Hornslet.
 • At bevare lokalområdet Rodskov, Eskerod, Krajbjerg og Hornslet.
 • At fremme og styrke udviklingen i lokalområdet Rodskov, Eskerod, Krajbjerg og Hornslet.
 • At sikre mindst én politisk stemme fra lokalområdet, som derved kan fremme udviklingen i lokalområdet generelt.

Dette kan ske gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

§ 3 Årsmøde

Årsmødet er Hornslet Distriktsråds øverste myndighed.

Årsmødet afholdes gerne i april måned.

Alle borgere i Hornslet lokalområde har stemmeret på årsmødet, der afholdes en gang årligt. Der indkaldes til årsmødet ved annoncering i den lokale ugeavis eller ved brev med 2 ugers varsel.

Årsmødet indeholder som minimum følgende på dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Distriktsrådets årsberetning.
 4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
 5. Valg af medlemmer til Hornslet Distriktsråd.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

§ 4 Fællesmøder

Udover årsmøde afvikles fællesmøder efter behov.

Disse fællesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Fællesmøder er åbne for alle foreninger, institutioner samt virksomheder
i lokalområdet, men stemmeret har alene personer i eget navn.

Alle stemmeberettigede borgere i Rodskov, Eskerod, Krajbjerg og Hornslet har stemmeret.

§ 5 Valg af medlemmer til Hornslet Distriktsråd

Hornslet Distriktsråd består af fem til elleve personer, som vælges for en periode på to år til årsmødet. Det afklares som en del af den efterfølgende konstituering, hvilken ene halvdel af medlemmerne, der er på valg i lige år og hvilke der er på valg i ulige år. Medlemmer kan modtage genvalg, så længe de ønsker og/eller så længe de opnår genvalg.

Valg til distriktsrådet sker ved skriftlig afstemning.

Andre valg sker ved håndsoprækning medmindre én person kræver skriftlig afstemning.

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

I det tilfælde hvor det ikke er muligt at afholde årsmøde med valg til Distriktsrådet (fx pandemi), fortsætter det siddende distriktsråd i en tilsvarende forlænget periode, som årsmødet må udsættes.

§ 6 Hornslet Distriktsråd

Hornslet Distriktsråd består af fem til elleve personer, som vælges for to år på det årlige årsmøde.

Distriktsrådet konstituerer sig selv umiddelbart efter årsmødet med formand, kasserer eller med et delt formandskab.

Medlemmerne forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser, videreformidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af lokalområdets interesser via koordinering, dialog og kommunikation i form af kontakt til Syddjurs Kommunes byråd og administration, øvrige Distriktsråd samt andre aktører og foreninger.

Distriktsrådet kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at varetage
udviklingsopgaver og afvikling af konkrete arrangementer og initiativer.

Distriktsrådet fastsætter selv sine vedtægter, på den måde, som er anført i §5/9.

§ 7 Økonomi

Regnskabsåret for Hornslet Distriktsråd er 1. januar til 31. december.
Der føres regnskab over alle indtægter og udgifter. Regnskabet afsluttes med en balance.

§ 8 Ophør

Beslutning om ophør af Distriktsråd Hornslet kan besluttes på to i hinandens følgende årsmøder med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.

I tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt formål i
Hornslet lokalområde efter det opløsende årsmødes beslutning.

§ 9 Ændring af vedtægter.

Beslutning om vedtægtsændringer træffes på et varslet fællesmøde med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.


Vedtægter er opdateret og vedtaget på årsmødet den 5. maj 2022.

Comments are closed.

Close Search Window