Vedtægter for Hornslet Distriktsråd

Pr. 10. december 2008

Navn og hjemsted:
Hornslet Distriktsråd er hjemmehørende i lokalområdet, der dækker Hornslet skole­
distrikt (planområde 2 i Syddjurs kommune).

Formål:
Hornslet Distriktsråd har til formål at fremme udviklingen indenfor bosætning, erhverv,
kultur og fritid+idræt, institutioner, handelsliv og infrastruktur m.m. i lokal områderne Hornslet, Rodskov, Eskerod og Krajbjerg.Dette sker gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværk­sættelse af udviklende initiativer.Hornslet Distriktsråd har til formål at sikre mindst én stemme fra lokalområdet, som derved kan fremme udviklingen i lokalområdet generelt.


Medlemskab:

Foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområderne kan optages som medlem
af Hornslet Distriktsråd.


Det årlige fællesmøde:

Det årlige fællesmøde er Hornslet Distriktsråds øverste myndighed, og mellem
fællesmøderne varetages distiktsrådets opgaver og interesser af et forretningsudvalg på mellem 5 og 7 personer.Det årlige fællesmøde afholdes i april måned.Udover det årlige fællesmøde afvikles fællesmøder efter behov.Alle medlemmer indkaldes til det årlige fællesmøde ved annoncering i den lokale avis eller ved mail med 14 dages varsel.I indkaldelsen til det årlige fællesmøde er der i denne forslag til dagsordenen.Herudover kan der indkaldes til fællesmøder efter behov med min. 14 dages varsel.

Det årlige fællesmøde indeholder som minimum følgende dagsorden:

  • 1. Formandens årsberetning.
  • 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Hornslet Distriktsråd.
  • 3. Valg til forretningsudvalget for Hornslet Distriktsråd.
  • 4. Valg af revisor.
  • 5. Fastsættelse af årligt kontingent for Hornslet Distriktsråd.
  • 6. Behandling af indkomne forslag.
  • 7. Eventuelt.Fællesmøder er åbne for alle foreninger, institutioner, virksomheder i lokalområdet, men stemmeret har alene medlemmer.

 

Valg:
Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemme flerhed blandt de afgivne og
tilstedeværende stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Forretningsudvalget:

Forretningsudvalget for Hornslet Distriktsråd består af fem til syv personer, som
vælges for to år på det årlige fællesmøde, således at der i ulige år vælges tre(fire) personer og i lige år vælges to(tre) personer. Derudover vælges en revisor, samt to suppleanter.Forretningsudvalget konstituerer sig selv umiddelbart efter det årlige fællesmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.Forretningsudvalget forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeind kal­delser, videre formidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af lokalområdets kommunikation og kontakt til Syddjurs Kommune og øvrige distriktsråd.Forretningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at varetage udviklings­opgaver og afvikling af konkrete arrangementer og initiativer.


Økonomi:
Regnskabsåret for Hornslet Distriktsråd følger kalenderåret.Hornslet Distriktsråd fører regnskab over indkomne kontingenter, diverse tilskud og øvrige indtægter.Ved regnskabsårets udgang fremlægges et årsregnskab med revisionspåtegning til fællesmødet godkendelse.


Ophør:

Beslutning om ophør af Hornslet Distriktsråd kan besluttes på to på hinanden
varslede fællesmøde med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer, med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.I tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt formål i Hornslet lokal­område efter det opløsende fællesmødes beslutning.


Vedtægtsændringer:

Beslutning om vedtægtsændringer træffes på et varslet fællesmøde med 2/3 flertal
blandt de afgivne stemmer.


Således besluttet på mødet den 9. december 2008 i Hornslet.
ref.: tkm endelig rev. 10. dec. 2008

Comments are closed.

Close Search Window